Bhakti Bringa Govinda Swami Samara, July 4, 2012, kirtan and lecture

See video
Author: 
Sankarshana Das
Runtime: 
2:32:43