Bhakti Gaurava Narayana Swami - Gaura Purnima Parikrama

See video
Author: 
ISKCON Vrindavan
Runtime: 
1:57:52

Parikrama Was Led By H.H Prabhodhananda Swami Maharaj & H.H Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj.