Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj (1982/83) - 23/33