Bhakti Vaibhava Swami - B.G. 18.48 (Barnaul 31.10.11)

See video
Author: 
Lokaram Das
Runtime: 
0:46:58