Gopal Krishna Goswami, Navadvipa Mandala Parikrama 2011

See video
Author: 
Dravida Das
Runtime: 
0:25:21