Govinda Swami, Program in Yubileiniy, Togliatti 1995 - 2/2