ISKCON Paris, Sri Sri Radha-Parisisvara, Sri Sri Nitai-Sacisuta

See video
Author: 
Hare Krishna
Runtime: 
0:02:19

ISKCON Paris, Sri Sri Radha-Parisisvara, Sri Sri Nitai-Sacisuta, Jagannatha, Subhadra, Baladeva