Jaiva-dharma - 20 - Nitya-dharma - 08 - Abhidheya - Vaidhi Sadhana