Jaiva-dharma - 21 - Nitya-dharma - 09 - Abhidheya - Raganuga-sadhana-bhakti