Krishna Janmashtami 2012 - Nová Ekačakra, Slovakia