Atma Tattva Prabhu speaking on Madhvacarya Visits Vyasa Deva

See video
Author: 
Shyama Rasika Das
Runtime: 
0:04:21