Balaji Abhishekam Lord Srinivasa - Tirumala Tirupati

See video
Author: 
Janardhan Krishnarao
Runtime: 
0:08:13

Abhishekam to Lord Sri Srinivasa at Tirumala hills, Tirupathi, Andhra Pradesh, India. Abhishekam Lord Sri Srinivasa - Tirumala, Tirupathi - Balaji Venkateswara abhisheka govinda venkataramana