Basara Sri Gnana Saraswati Devi Temple - Sri Vyasa Guha (Cave) - Adilabad

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:03:28