Bhakti choir, ISKCON Bhaktivedanta Manor, Radhastami 2013