Bhima Shankar Jyothirling - Maharashtra

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:01:56