Caitanya-bhagavata, Madhya-khanda 16 - Caitanya Enjoys the Rice