Lokanath Swami kirtan - ISKCON Tirupati Abhishek 31-01-2007 Part 2/2

See video
Author: 
gaura79
Runtime: 
0:09:26

ISKCON Tirupati Temple Inauguration Festival Abhishek. Bhajan led by HH Lokanatha Swami Maharaja.
HH Jayapataka Swami, HH Jayadvaita Swami, HH Bhakti-vikasa Swami, HH Prabhavishnu Swami, HH Bir Krishna Swami, HH Radhanath Swami, HH Bhanu swami, HH Bhakti Vrajendranandan Swami, HH Bhakti Vijnana Goswami, HH Bhakti Vijna Vinasa Nrsimha Swami, HH Bhakti Purushottam Swami Maharaj, HH Amiya Vilas Swami, HH Gopal Krishna Goswami, HH Guruprasad Swami, HH Bhakti Madhurya Madhava Swami, HH Radha Ramana Swami, HG Jananivasa Prabhu, HG Pankajanghri Prabhu, HG Ambarish Prabhu, HG Yasomatinandana das, HG Bhima das, HG Dina-bandhu das, HG Sarvaisvarya Das, HG Vedanta Caitanya das, HG Revati Ramana das