Mattapalli Sri Rajya Lakshmi Sametha Yoga Narasimha Swami Temple

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:01:44

Mattapalli Sri Rajya Lakshmi Sametha Yoga Narasimha Swami Temple - Mattapalli, Near Huzurnagar, Nalgonda, Andhra Pradesh, India