Sakshi Ganapati Temple - Varanasi - Uttar Pradesh

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:01:07