Samsara Davanala (Lidha Lokha)

See video
Author: 
Jasper Merle
Runtime: 
0:04:36

Samsara Davanala, an ancient prayer.