Sri Brahma samhita 1932 - 20 28 - Gayatri

See video
Author: 
Bhakta Singh
Runtime: 
0:11:12