Sri Brahma samhita 1932 - 45 - Sambhu

See video
Author: 
Bhakta Singh
Runtime: 
0:04:32