Sri Ranganatha - Thayar Serthi - Palguni Uttiram Festival - Srirangam

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:01:38