Sri Ranganayaki Thayar Kovil - Srirangam Ranganatha Swami Temple - Tamil Nadu

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:02:11