Sri Siksastakam - ISKCON Mayapur - Chandrodaya Mandir

See video
Author: 
Oriol Borràs
Runtime: 
0:02:44

Sri Siksastakam chanted by young boys of the Gurukula - ISKCON Mayapur - Chandrodaya Mandir

Sri Siksastakam

Text 1
ceto-darpana-marjanam bhava-maha--davagni-nirvapanam
shreyah-kairava-chandrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamritaswadanam
sarvatma-snapanam param vijayate sri-krishna-sankirtanam