Srimad-Bhagavatam 10.50 - Krsna Establishes the City of Dvaraka