Srimad-Bhagavatam 3.8 - Manifestation of Brahma from Garbhodakasayi Visnu