Ganga Arati at Varanasi Ghats, Varanasi, Uttar Pradesh

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:07:23